Facebook Instagram

 REGULAMIN ZAKUPÓW www.senelle.pl obowiązuje od 26.06.2017 r.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili założenia konta w sklepie www.senelle.pl

Sklep internetowy, dostępny w domenie www.senelle.pl, prowadzony jest przez producenta kosmetyków naturalnych Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, posiadającego NIP: 7542985680, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@senelle.pl

I. Postanowienia ogólne

 • Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Przeglądanie towarów w sklepie internetowym www.senelle.pl jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji.
 • Klienci mogą korzystać ze strony www.senelle.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.senelle.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.senelle.pl  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 • W celu utworzenia Konta w sklepie www.senelle.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Wszystkie produkty dostępne na stronie www.senelle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.senelle.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 • Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy.
 • Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.senelle.pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na stronie www.senelle.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

Płatność przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Płatność przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.

 • Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia, skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

II. Zwroty

 1. Towar oferowany w sklepie internetowym www.senelle.pl można zwrócić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych wraz z oryginalnym opakowaniem i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
 2. Należy najpierw poinformować Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski o chęci zwrotu produktu na adres biuro@senelle.pl
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 4. Koszty zwrotu towaru do firmy Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ponosi kupujący.
 5. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez oryginalnego opakowania, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.

III. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, należy kierować na adres: Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ul. Technologiczna 2 45-839 Opole. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.
 3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski   zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.senelle.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski w celu przekazania ankiety.
 2. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a firmą Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.