🎀DARMOWA DOSTAWA OD 199,-🎀
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU

Senelle » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

www.senelle.pl

obowiązuje od 25.05.2018 r.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili założenia konta w sklepie www.senelle.pl

Sklep internetowy, dostępny w domenie www.senelle.pl, prowadzony jest przez producenta kosmetyków naturalnych Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, posiadającego NIP: 7542985680, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: [email protected]

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

I. Postanowienia ogólne

1. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Przeglądanie towarów w sklepie internetowym www.senelle.pl jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji.
3. Klienci mogą korzystać ze strony www.senelle.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.senelle.pl (dalej: "Konto"). Świadczenie usług w ramach Konta na www.senelle.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
4. W celu utworzenia Konta w sklepie www.senelle.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.senelle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.senelle.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.senelle.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na stronie www.senelle.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

Płatność przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Płatność przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia, skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

II. Zwroty

1. Towar oferowany w sklepie internetowym www.senelle.pl można zwrócić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych wraz z oryginalnym opakowaniem i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
2. Należy najpierw poinformować Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski o chęci zwrotu produktu na adres [email protected].
3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
4. Koszty zwrotu towaru do firmy Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ponosi kupujący.
5. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez oryginalnego opakowania, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.

III. Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, należy kierować na adres: Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski ul. Technologiczna 2 45-839 Opole. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.
3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informuje się, iż administratorem i odbiorcą danych osobowych w sklepie internetowym www.senelle.pl jest Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu należytego wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przesłanie jego danych kurierowi przez administratora danych, celem wykonania zamówienia, z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z RODO.
4. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przesłanie danych jego przelewu administratorowi oraz danych osobowych kurierowi, celem wykonania zamówienia – z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z RODO.
5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że jest to niezbędne dla należytego wykonania Umowy.
6. Klient może w każdym czasie uzyskać kopię przekazywanych danych osobowych lub obecnych w systemie administratora danych.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w siedzibie Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski oraz jego wewnętrznym systemie teleinformatycznym aż do momentu likwidacji konta na witrynie www.senelle.pl.
8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
9. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i kontynuacji prowadzenia konta w witrynie internetowej www.senelle.pl. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie odstąpienie przez Senelle od prowadzenia konta lub umowy sprzedaży, ze wszelkimi skutkami po stronie Klienta wynikającymi z Regulaminu, z uwagi na brak możliwości zagwarantowania Klientowi należytego wykonywania postanowień umownych.
11. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.senelle.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski w celu przekazania ankiety.
12. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, dotyczących go, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V. Postanowienia końcowe

1. Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a firmą Senelle Cosmetics Łukasz Janiszewski, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Skontaktuj się z Nami
[email protected]
+48 667 448 470
ul.Technologiczna 2
45-839 Opole
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram